Yhteiskuntavastuu

Infratek haluaa vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan toimimalla vastuullisesti yleisiä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon normeja noudattaen. 

Environment

Etiikka

Etiikka on jokaisen yksilön sitoutumista itselleen, työnantajalleen, työtovereilleen ja koko yhteisölle.  Infratekissä asiaa käsitellään kaupankäynnin ja työntekijöiden eettisissä ohjeissa.

Asettamiamme eettisiä tavoitteita ei voi saavuttaa, elleivät ne ole yhteneväisiä työntekijöidemme omien arvojen ja normien kanssa. Tämä tarkoittaa, että strategia voidaan muuttaa teoiksi kun yksittäisen työntekijän arvoja arvostetaan ja ne ovat tasapainossa Infratekin arvojen kanssa.

Eettinen kaupankäynti
Infratek on aloittanut alihankkijoiden seurannan varmistaakseen, että he noudattavat samoja periaatteita eettisestä kaupankäynnistä kuin me asiakkaitamme ja kumppaneitamme kohtaan. Infratekillä on eettiset standardit joilla toimittajat sitoutuvat käymään kauppaa siten, että ne eivät riko kansainvälisesti hyväksyttyjä periaatteita ja ohjeita koskien ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruptiota. Palvelujen tarjoajien on myös varmistettava, että heidän alihankkijansa eivät riko näitä periaatteita. Infratek edellyttää, että kaikki ostotoiminta on ympäristövastuullista.

Sisäiset menettelyohjeet
Infratekin menettelyohjeet koskevat kaikkia työntekijöitä, työntekijöiden edustajia ja johtoa. Ohjeet ohjaavat toimintaa sekä liiketoiminnassa että vuorovaikutuksessa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Ohjeissa määritellään vähimmäisvaatimukset. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Infratekiä koskevia ulkoisia sääntöjä ja määräyksiä, teollisuuden menettelyohjeita ja sisäisiä määräyksiä. Infratekin eettisten ohjeiden sisältö tulee olla jokaisella työntekijällä tiedossa ja niistä tulee toistuvasti keskustella, jotta varmistetaan niiden noudattaminen joka tasolla organisaatiossa. 

Koulutus

Jokaisen työntekijän työpanos on ratkaisevan tärkeää liiketoiminnassamme. Kaikkien työntekijöiden tulee tuntea eettiset ohjeemme ja tietää mitä ne tarkoittavat yksilötasolla. Siksi periaatteena on, että kaikki uudet työntekijät perehdytetään Infratekin eettisiin ohjeisiin heidän aloittaessa työskentelyn Infratekissä.

Hankintojen eettiset vaatimukset ovat monimutkainen aihe, joka edellyttää päivitettyä tietoa. Niiden, jotka toimeenpanevat vaatimuksia, on tiedettävä mitä ko. vaatimukset tarkoittavat ja tunnettava valvontamenelmät. Hankintahenkilöstön koulutusohjelmilla varmistetaan tarvittava asiantuntemus.

Kaikkien työntekijöidemme tulee olla perehtyneitä Infratekin ympäristöperiaatteisiin ja tavoitteisiin. Infratek on järjestänyt ympäristökoulutusta verkko-opiskeluna. Kaikki työntekijät käyvät läpi yleiskoulutuksen niistä ympäristöasioista ja näkökulmista jotka ovat ominaisia eri liiketoiminta-alueillamme. Työprosessejamme tarkastelemalla olemme tunnistaneet erityisen riskialttiita toimintoja Infratekissä. Näitä toimintoja ovat:

  • Kemikaalien käsittely
  • Vaarallisten jätteiden hävittäminen
  • Vaarallisten jätteiden kuljetus
piilota

Ajoneuvot

Infratekillä on käytössään lähes yhtä paljon ajoneuvoja, kuin on työntekijöitä – hieman yli 1400. Meidän 1100 ajoneuvoamme ja yli 300 perävaunua ovat välttämättömiä kyetäksemme rakentamaan, huoltamaan ja turvaamaan kriittisen infrastruktuurin

Tosiasia, että ajoneuvot ovat välttämättömiä pystyäksemme suoriutumaan hätätilanteissa, myös määrittelee sen, millaisia ajoneuvojemme täytyy olla.

Esimerkiksi sähkökatkon sattuessa, meidän on oltava valmiina vuodenajasta, kellonajasta ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Nyky-yhteiskunta asettaa vaatimukset työstä suoriutumisesta nopeasti ja tehokkaasti, että sähkövirta saadaan palautettua. Kaikki sähköjohdot ja sähköasemat eivät sijaitse kaupungin katujen tai päällystettyjen teiden varsilla. Suurin osa tekemästämme työstä – olipa kyseessä hätätilanne tai ei – tehdään syrjäseuduilla ja hiekkateiden varsilla. Sen vuoksi suurimman osan ajoneuvoistamme täytyy olla nelivetoja, varustettuna vetoaisalla ja dieselmoottorilla. Meidän täytyy päästä tarvittaviin paikkoihin, tarvittavien varusteiden kanssa. Tämä tarkoittaa varsin usein sitä, että meillä on perävaunu täynnä varaosia ja työkaluja. Tällöin suuri vääntömomentti ja neliveto autossa ovat tärkeitä – varsinkin talviaikaan.

Intratekissä sanomme, että HSE-asiat (työterveys, turvallisuus ja ympäristö) ovat osa DNAtamme. Työntekijöidemme turvallisuus on ratkaisevan tärkeää, varsinkin kun työskennellään kaikissa sääolosuhteissa ja kaikissa ajo-olosuhteissa. Infratekin työntekijöiden täytyy päästä turvallisesti töihin ja takaisin kotiin. Tämä heijastuu meillä kenttätöihin.

Tämä on myös syy miksi kaikki ajoneuvomme ovat liisattuja. Ne korvataan uudella aina 3 vuoden välein, tai 150 000 ajokilometrin ylittyessä. Tällä tavoin voimme varmistaa, että meillä on käytössämme aina viimeisimmät saatavilla olevat turvalaitteet ja myös ajoneuvojen moottorit ovat ympäristöystävällisempiä. Olemme asettaneet ympäristötavoitteeksemme vähentää vuosittain autojen CO2-päästöjä ja meillä on nyt prosentuaalisesti enemmän ympäristöystävällisiä autoja kun LeasePlanilla asiakkailla keskimäärin on.

Infratek on pohjoismaisten markkinoiden johtava sähköautojen latauspisteiden rakentaja. Kuitenkin koska hätätilanneajoneuvomme on oltava varustettu nelivedolla ja vetoaisalla – ei meillä ole tällä hetkellä käytössä sähköautoja kenttätöissä. Lisäksi lähes kaikki sähkökatkohälytyspaikat ovat sellaisella alueella, että auton lataaminen paikan päällä on mahdotonta. Infratek pyrkii hankkimaan sähköautoja, heti kun riittävillä voimavaroilla varustettuja ajoneuvoja on saatavilla pohjoismaisilla markkinoilla.

piilota

Kuvia ajoneuvoista

Ota yhteyttä

Tätä kautta voit tehdä tilauksia tai ottaa yhteyttä meihin esim. saadaksesi lisätietoja.

Etunimi*
Sukunimi*
Yritys*
Sähköposti*
Puhelin*
Postinumero
Kaupunki
Viesti...